Condicions d'ús

AVÍS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D'ÚS, PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ DE LA UdG

1. Àmbit d'aplicació de les condicions d'ús

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura d’aquest contingut) a la plataforma de Participació de la UdG es regula per les presents condicions d'ús que vinculen totes les persones que participin en est assetjo web. Per això, qualsevol persona que vulgui participar haurà de registrar-se, per la qual cosa se sol·licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.

La Universitat de Girona es reserva la facultat de modificar aquestes condicions d'ús per a la participació al Portal de Participació Ciutadana de la UdG, l'última versió de la qual es publicarà en aquest lloc web.

La participació al Portal de Participació Ciutadana de la UdG es regula per les presents condicions d'ús que vinculen a totes les persones que participin en est assetjo web. Qualsevol persona que desitgi participar haurà de registrar-se, a la fi de la qual se sol·licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.

2. Objectiu de la iniciativa

A través del Portal de Participació Ciutadana, la Universitat de Girona vol fomentar la participació d'alumnes, professors i PAS, implicant-los en la generació d'idees i propostes noves i viables, amb l'objecte de millorar la seva qualitat de vida. És una aposta decidida por una gestió més propera a tots que permetrà rebre les seves propostes i a més, crear canals directes de comunicació amb els òrgans de govern de la universitat contribuint a prendre les decisions més encertades per a l'interès generasl.

3. Qüestions generals sobre la participació al Portal de Participació Ciutadana de la Universitat de Girona

Podrà participar-hi qualsevol persona física a partir dels 16 anys que s'hagi registrat prèviament al Portal de Participació de la UdG. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús es declara tenir 16 anys o més. Els majors d'edat al càrrec dels qual es troben els menors són els plens responsables de l'actuació que tinguin aquests al Portal de Participació. No existeix limitació quant al nombre de debats, comentaris o propostes que puguin presentar els participants.

En introduir el títol de les propostes, es recomana escriure una descripció breu i precisa amb un màxim de 2.000 caràcters.

4. Obligacions dels usuaris del Portal de Participació

En ser la Universitat un punt de trobada en què l’ objectiu és debatre, compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la institució, els usuaris estan obligats a fer un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

La Universitat de Girona no és responsable de l'ús incorrecte del Portal de Participació per part dels usuaris o dels continguts localitzats, cada usuari és responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que hagi compartit.

La Universitat de Girona es reserva, per tant, el dret a limitar l'accés al Portal de Participació de la UdG d'opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris vulguin incorporar, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es farà únicament amb la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal de Participació.

D'acord amb la normativa legal vigent, queda prohibida la utilització del Portal de Participació de la UdG amb finalitats que no siguin les de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

 • Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.

 • Compartir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment dels seus titulars.

 • Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris sense la seva autorització expressa.

 • La seva utilització amb finalitats de publicitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments permetrà a la Universitat suspendre temporalment l'activitat d'un participant, inhabilitar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades.

En cas que el contingut introduït pels usuaris incorpori un enllaç a un altre lloc web, la Universitat de Girona no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web i/o un tercer, la UdG quedarà exempta de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

5. Ús del Portal de Participació

Els participants podran accedir i navegar pel Portal de Participació lliurement i de manera anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació, el suport o el comentari a una proposta, o a la participació en un debat, se li sol·licitarà que introdueixi les seves credencials, per la qual cosa caldrà registrar-se prèviament. El registre que permetrà participar comentant en qualsevol de les seccions, creant debats o propostes, es farà introduint les dades següents:

 • Nom d'usuari

 • Correu electrònic

 • Acceptació de les condicions d'ús del Portal de Participació

Per participar donant suport a propostes, a l'usuari se li requerirà que verifiqui al seu compte que té 16 anys o més i que està matriculat a la UdG, per això se li guiarà a través d'una sèrie de passos on se li sol·licitaran les dades necessàries i un canal de comunicació per facilitar-li un o dos codis segurs per completar la verificació del seu compte (en funció del canal de comunicació triat per l'usuari).

L'usuari podrà interactuar amb l'eina intervenint, almenys, de les maneres següents:

 1. DEBATS

 • Creant un debat. Cada usuari podrà obrir un o més debats. Els debats seran publicats automàticament.

 • Votant de manera positiva o negativa als debats creades pels usuaris. Els debats apareixeran amb els vots positius i negatius rebuts. Cada usuari podrà exclusivament votar o en positiu o en negatiu, i una única vegada a un mateix debat.

 • Comentant els debats de la resta d'usuaris. Cada debat podrà ser comentat per la resta d'usuaris.

 1. PROPOSTES

 • Creant una proposta. Cada usuari podrà donar d'alta una o més propostes. Les propostes seran publicades automàticament.

 • Defensant les propostes creades pels usuaris. Les propostes apareixeran amb el nombre de suports rebuts. Cada usuari podrà defensar només una vegada una mateixa proposta. Quan una proposta rebi suports equivalents al 5 % del cens de la UdG de persones amb 16 anys o més, la proposta passarà a una fase posterior on es convidarà a acceptar-la o rebutjar-la com a proposta col·lectiva.

 • Comentant les propostes de la resta d'usuaris. Cada proposta podrà ser comentada per la resta d'usuaris, que podran argumentar les raons del suport o introduir-hi millores.

6. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats pels usuaris

Aquestes condicions regulen els termes aplicables al contingut remès pels usuaris d'aquesta plataforma a través del formulari corresponent (d'ara endavant, el contingut). Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal de Participació com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti a la Universitat havent de significar-se el següent:

 • A. No Confidencialitat: Tot el conteniu remès per l'usuari a la UdG haurà de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, la Universitat de Girona tractarà aquest contingut com a informació no confidencial.

 • B. Procediment: En el cas que la UdG estigui interessada en el contingut remès per l'usuari, es posarà en contacte amb ell per sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació tindrà així el mateix caràcter de no confidencial, sense perjudici que en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar-se informació de caràcter confidencial es ferm el corresponent Acord de Confidencialitat.

 • La Universitat es reserva el dret de no contactar amb els usuaris que li haguessin remès el contingut. Tot això sense perjudici del que estableix l'apartat relatiu a "Drets de Propietat Intel·lectual i industrial".

 • En el cas que la Universitat de Girona, discrecionalment, decidís posar-se en contacte amb determinats usuaris, aquests coneixen i accepten que la UdG no adquireix per aquesta raó cap mena de compromís.

 • C. Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants al Portal de Participació de la Universitat de Girona declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en la web som.udg.edu així com a través d'altres mitjans que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.

 • D. No devolució de material: La UdG no té cap obligació de retornar el contingut remès pels usuaris.

 • I. Procediment d'avís i retirada: La UdG processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús que hagin afegit els participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment d’aquestes condicions d'ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts a la UdG. La Universitat de Girona es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

7. Política de privadesa i protecció de dades

 • A. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: L'usuari que aporta el contingut declara, amb l'acceptació d’aquestes condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o tenir drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remet a la UdG de manera voluntària per a la divulgació al Portal de Participació de la Universitat.

 • La titularitat de tots i cadascun dels continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits, pel Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual, correspon als autors i/o titulars dels esmentats continguts.

 • La Universitat de Girona no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que pogués derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars.

 • La Universitat de Girona respectarà tots els Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial sobre el contingut remès pels usuaris. Qualsevol vulneració dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.

 • La Universitat de Girona, per la recepció del contingut, no rep de l'usuari cap llicència de propietat intel·lectual o industrial, per la qual cosa no farà ús del contingut menys si hi ha acceptació expressa del seu titular.

 • B. Protecció de dades: Les dades personals aportades pels usuaris que es registrin al Portal de Participació seran incorporades i tractades en el fitxer Gestió de Processos Participatius, la finalitat dels quals és gestionar els processos participatius per al control de l'habilitació de les persones que hi participen i recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana. Gestió d'Agendes per a convocatòries i enviament d'informació sol·licitada. L'`òrgan responsable del fitxer és l'àrea competent en matèria de Participació, davant la qual la persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot la qual cosa s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Com a principi general, les dades personals no seran comunicades a terceres persones, excepte quan la comunicació hagi estat autoritzada per l'usuari, o la informació sigui requerida per l'autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o es produeixi algun dels supòsits regulats en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 • Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es podran exercitar dirigint una comunicació per escrit a la UdG, Secretaria General

8. Normativa aplicable

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o l'incompliment, rescissió o invalidació, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.

9. Revisió de les condicions d'ús

La UdG es reserva el dret de revisar aquestes condicions d'ús i la política de privadesa en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, els usuaris registrats seran avisats a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal de Participació, s'entendran com a acceptades les modificacions introduïdes.